Statut društva

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) je občni zbor Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije na redni seji dne 27. 1. 2016 sprejel naslednji

 STATUT

DRUŠTVA GLEDALIŠKIH KRITIKOV IN TEATROLOGOV SLOVENIJE

 I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

S tem statutom se za Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (v nadaljevanju  društvo) urejajo:

1. temeljne določbe – namen in cilji delovanja društva,

2. statusne določbe:

  1. ime in sedež društva,
  2. pečat društva,
  3. zastopanje, predstavljanje in podpisovanje,

3. dejavnost in naloge društva,

4. pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,

5. pravice in obveznosti članov,

6. način upravljanja društva in organi društva:

   1. občni zbor,
   2. predsednik društva,
   3. izvršni odbor,
   4. podpredsednik društva
   5. tajnik društva.

2. člen

Namen in poslanstvo društva je kritiško spremljanje sodobne gledališke ustvarjalnosti na Slovenskem in v tujini, spodbujanje odgovornega odnosa članov do javne kritiške dejavnosti ter posvečanje teatrološkim in strokovnim vprašanjem aktualnega in preteklega gledališča. Društvo sledi razvoju gledališke prakse ter kritične in teoretske gledališke misli, s posebno pozornostjo spremlja razvoj vseh oblik slovenskega gledališča oziroma scenskih umetnosti ter ga poskuša uvrščati v širši gledališki in kulturnozgodovinski kontekst. Zavzema se za nujnost kritike in ustrezne delovne pogoje kritiške in teatrološke dejavnosti ter zagovarja avtonomnost, strokovnost in integriteto kritiškega delovanja. V kulturno življenje se vključuje z organiziranjem strokovnih srečanj o slovenskem, evropskem in svetovnem gledališču, o slovenski in tuji gledališki kritiki in teatrologiji. Društvo skrbi za interdisciplinarne povezave na področjih, ki so v prid razumevanju in vrednotenju gledališke ustvarjalnosti ter razvija stike in povezave z gledališkimi kritiki in teatrologi v okviru mednarodnih združenj in strokovnih povezav. S posredovanjem informacij obvešča o slovenski gledališki ustvarjalnosti mednarodni prostor. Društvo opravlja dejavnosti na področju kulture.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež društva

3. člen

 Ta statut dopolnjuje in nadomešča predhodnega, ki je bil sprejet 15. 3. 2013.

4. člen

 Ime društva je Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Sedež društva je v Ljubljani, naslov sedeža je Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. Društvo je vpisano v register Upravne enote Ljubljana, izpostava Center, pod številko 1580.

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakon o društvih.

 5. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem imenu in za svoj račun.

 6. člen

 Društvo lahko spremeni ime ali sedež s sklepom občnega zbora članov v obliki sprememb in dopolnitev statuta. Sprememba imena ali sedeža se mora vpisati v pristojni register.

2. Pečat društva

7. člen

 Pečat društva je okrogel, z napisom: DRUŠTVO GLEDALIŠKIH KRITIKOV IN TEATROLOGOV SLOVENIJE. Za uporabo in hranjenje pečata je odgovoren predsednik društva. Pečat se ne uporablja.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen

 Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva.

 9. člen

Finančne listine podpisuje za društvo predsednik društva.

III. DEJAVNOST IN CILJI DRUŠTVA

10. člen

V okviru vsebine svojega delovanja opravlja društvo nepridobitno dejavnost. Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije:

Društvo lahko dejavnosti razširi ali spremeni na podlagi sklepa občnega zbora članov v obliki sprememb in dopolnitev statuta. Spremembo dejavnosti je potrebno predložiti v pristojni register.

11. člen

Dejavnost društva ima naslednje cilje:

 12. člen

V okviru svojih dejavnosti društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in organizacijami, ki delujejo na področju kulture.

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je član Mednarodne zveze gledaliških kritikov – International Association of Theatre Critics (IATC) oziroma Association internationale des critiques de théâtre (AICT).

IV. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

13. člen

Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno. 

 Član društva lahko postane vsak polnoleten posameznik, ki mu je gledališkokritiška ali teatrološka dejavnost profesionalni interes ali poklic. Posameznik lahko postane član društva na predlog članov društva in z njihovim vabilom ali pa na lastno pobudo. V tem primeru mora svoj profesionalni interes izkazati bodisi z univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri bodisi z bibliografijo, s katero izkaže prispevek na področju kritiškega, teatrološkega, gledališkoteoretskega, gledališkozgodovinskega ali dramaturškega dela.

 Status pridruženega člana društva lahko pridobijo študentje ustrezne smeri in drugi posamezniki, ki se na tem področju šele začenjajo uveljavljati in še ne izpolnjujejo pogojev za polno članstvo v društvu. Zanje veljajo iste pravice in obveznosti kot za vse člane društva. Članarina za pridružene člane je nižja od redne članarine.

 Članstvo se izkazuje s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine. S tem oseba sprejme tudi statut društva. Pristopne izjave k članstvu sprejema izvršni odbor, enako izstopne izjave. Nova članstva ali prenehanje članstva v društvu potrjuje občni zbor.

 Člani so članarino za tekoče leto dolžni poravnati meseca januarja. Aktivni člani s pripadajočo volilno pravico so zgolj tisti, ki so plačali članarino v določenem časovnem roku.

Članstvo v društvu preneha:

 Člana se lahko iz društva izključi, če grobo krši določila tega statuta in sklepe organov društva, če s svojim ravnanjem povzroči društvu materialno škodo ali prizadene javni ugled društva ali če zavestno ravna proti namenu in ciljem društva. O izključitvi člana iz društva na predlog izvršnega odbora odloča občni zbor s sklepom.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

14. člen

Pravice in dolžnosti članov so:

 VI. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA IN ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Za upravljanje društva skrbijo organi, ki so določeni s tem statutom.

Organi društva so:

 1. občni zbor,
 2. predsednik društva,
 3. izvršni odbor,
 4. podpredsednik društva,
 5. tajnik društva.

 1. Občni zbor

 16. člen

 Najpomembnejše odločitve sprejema in o njih odloča občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani.

17. člen

Občni zbor ima naslednje pristojnosti:

18. člen

 Občni zbor veljavno razpravlja in odloča na sejah, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov z volilno pravico. Če po tridesetih minutah občni zbor društva ni sklepčen, velja, da je sklepčen, če je prisotna vsaj ena petina članov z volilno pravico.

 Seje sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

 Predsednik društva mora sklicati občni zbor, če to zahteva najmanj petina članov društva, v roku 14 dni od pisne zahteve. Če predsednik društva odkloni sklic, skliče sejo najstarejši član izmed petine članov.

19. člen

 Občni zbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno, lahko pa se člani društva na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

20. člen

 Seje občnega zbora so lahko redne ali izredne. Redno sejo skliče predsednik po potrebi oziroma najmanj enkrat letno. Izredna seja se skliče na pobudo petine članov ali v zadevah izrednega pomena za društvo.

 O sklicu seje občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani obveščeni najmanj 7 dni pred sklicem.

  2. Predsednik društva

 21. člen

 Predsednik društva organizira in vodi delo in poslovanje društva, predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela društva.

 22. člen

Predsednik društva opravlja naslednje naloge:

Predsednik društva je samostojen pri opravljanju poslov in je za svoje delo odgovoren zboru članov.

 23. člen

Predsednika društva imenuje in razrešuje občni zbor. Način imenovanja določi občni zbor v posebnem sklepu.

 Mandat predsednika traja 4 (štiri) leta. Predsednik društva je lahko po prenehanju mandata ponovno imenovan, vendar samo še enkrat.

24. člen

 Predsednik društva je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.

 Občni zbor razreši predsednika društva v primeru, če:

 3. Podpredsednik društva

25. člen

 Podpredsednik ima pristojnosti, ki mu jih pisno v obliki pooblastila podeli predsednik društva. Podpredsednik društva tudi nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in v tem primeru opravlja enake naloge, kot so določene za predsednika društva. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva in občnemu zboru.

 26. člen

 Podpredsednika društva imenuje izvršni odbor.

Mandat podpredsednika traja 4 (štiri) leta.

Podpredsednik društva je lahko po prenehanju mandata ponovno imenovan, vendar samo še enkrat.

 27. člen

 Podpredsednik društva je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, in sicer po istih pogojih, kot so določeni za predsednika društva.

 4. Izvršni odbor

28. člen

 Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinsko-programske, organizacijske, strokovno-tehnične in administrativne naloge ter usmerja delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru, ki ga izvoli na rednem zasedanju.

 Izvršni odbor šteje pet članov. Deluje na rednih sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik društva, ki ni njegov član, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki je član izvršnega odbora. Član izvršnega odbora je tudi tajnik društva.

 29. člen

 Mandat izvršnega odbora traja 4 (štiri) leta.

 Na predlog predsednika lahko izvršni odbor razreši občni zbor.

 Izvršni odbor je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.

30. člen

 Izvršni odbor ima naslednje naloge:

 Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

  5. Tajnik društva

31. člen

 Tajnik društva skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med člani društva. Opravlja tudi vlogo blagajnika. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva, izvršnemu odboru in občnemu zboru.

 32. člen

Tajnika društva imenuje izvršni odbor.

 Mandat tajnika traja 4 (štiri) leta.

33. člen

 Tajnika društva lahko občni zbor razreši pred potekom časa, za katerega je imenovan, in sicer na lastno pobudo, na pobudo predsednika ali izvršnega odbora, če pri svojem delu ne ravna v skladu s statutom ali zanemarja svoje dolžnosti ter s tem ovira dejavnosti društva.

 VII. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA

34. člen

 Društvo pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti in za svoje delo:

 35. člen

 Premoženje društva predstavljajo:

 Premičnine in nepremičnine se vodijo v inventarni knjigi društva.

 36. člen

 S premoženjem upravlja predsednik društva. O nakupu in odtujitvi premičnih in nepremičnih stvari odloča občni zbor. Odredbodajalec za upravljanje z denarnimi sredstvi je predsednik društva.

 Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in poslovodsko dokumentacijo.

 37. člen

 Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor. Občni zbor sprejema tudi zaključni račun poslovnega leta.

38. člen

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem izvajajo občni zbor ter organi, določeni z zakonom.

Predsednik je pristojnim institucijam dolžan oddajati poročila v skladu z določbami zakona.

Društvo mora imeti organizirano računovodstvo v skladu z zakonskimi določbami in računovodskim standardom za društva.

Finančno poslovanje društva je določeno s posebnim pravilnikom, ki ga sprejema in potrjuje občni zbor društva.

VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELOVANJA DRUŠTVA

39. člen

 Društvo deluje javno. Načelo javnosti izvršuje predsednik društva, ki je tudi pooblaščen za dajanje informacij za javnost.

 Javnost delovanja društva se zagotavlja:

 IX. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

40. člen

 Spremembe in dopolnitve statuta sprejema občni zbor po postopku v skladu z določbami tega statuta. Za potrditev sprememb in dopolnitev je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

X. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA DRUŠTVA IN

RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V PRIMERU PRENEHANJA

41. člen

 Občni zbor lahko začne postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo društva v skladu z določili zakona o društvih.

 Društvo preneha v naslednjih primerih:

 42. člen

 V primeru sklepa zbora članov o prenehanju društva preostalo premoženje društva pripade drugemu sorodnemu društvu ali lokalni skupnosti.

XI. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Ta statut sprejme občni zbor po postopku in na način iz 18. člena tega statuta.

 S sprejetjem tega statuta preneha veljati statut z dne 15. 3. 2013.

 44. člen

 Ta statut začne veljati z dnem sprejema na izredni seji občnega zbora društva.

Datum in kraj: 27. 1. 2016, Ljubljana

Predsednik društva Gregor ButalaKomentiraj vsebino!

:

: